شیوه مدیریت :

هلدینگ نورفارما با استفاده از ترکیبی از استراتژی ها سعی دارد تا به اهداف ذیل دست یابد:

ارزیابی و مقایسه عملکرد شرکت ها در همه امور مهم اجرائی ( نه فقط بحث مالی ) با استفاده از یک پرسشنامه خاص بر مبنای مدل IFQM

بررسی سالیانه روند تغییرات در عملکرد شرکت ها

مطالعه ارتباط بین علت و معلول استراتژی ها و شناسائی شاخص های حرکتی و بازدارنده

رسم استراتژی صحیح با استفاده از نتایج بدست آمده از بررسی های فوق

انتقال هدف استراتژی های هلدینگ به گروه

طراحی اصول مرتبط مدیریتی برای هلدینگ و کمپانی های مرتبط